Nutřkowny wutwar

Běrowowe meble

Wot aktoweho kamora přez pisanske blido hač k funkciskim meblam zhotowjamy běrowowe meble runje tak, kaž je trjebaće. Při tym je nam wosebje wažne, zo dźiwamy runočasnje na Waš corporate design, na funkcionalnosć a na wudokonjowanje materialijow.

Wuhotowanje předawarnjow a wobchodow

Hromadźe z Wami, z architektami a planowarjemi Waše ideje zaměrnje a profesionelnje zwoprawdźamy. Při tym móžeće mjez najwšelakorišimi materialijemi wot praweho drjewa hač k MDF wolić, zo byšće potrjebam swojeho wobchoda wotpowědowali.

Bydlenske meble

Idealne móžnosće za składowanje skića zatwarne meble pod nakósne třěchi, kamory za spanske a předrasćenske stwy a za biblioteki. Husto so róžki, kuty a wysokosće idealnje njewužiwaja a zatajeja hišće swój potencial. Ale tež kamorowe sćěny, garderoby, blida a mnohe dalše meble móžemy tak wuhotować, zo maće w swojim bydlenju wjace ruma.

Wusonjene rumy na měru

Kóžda bydlenska abo dźěłanska rumnosć je hinaša a měła so tuž do poslednjeho kućika optimalnje wužić. Z našim know-how smy při nutřkownym wutwarje Waš partner za rozrisanja na měru. Při tym sadźimy wot poskitka hač k dozhotowjenju na to, zo dodźeržimy terminy, zo móžeš kóšty planować a zo je zhotowjenje transparentne. Wšojedne, hač jedna so wo klasiske bydlenske abo wo běrowowe meble abo wo njewšědne přeće za oranžeriju – naše posłužby dawaja Wam začuće, zo swoje rumnosće idealnje wužiwaće.

Wuhotowanje běrowa

W běrowje maja meble dwoje podpěrać: ergonomiske dźěło a strukturu. Rjadowaki a akty, wužitny, ale ćežki ćišćak, wša technika a papjera postajeja naš wšědny dźeń. Wone zabjeru pak zwjetša přewjele městna. W tajkich padach wotpomha mobiliar, kotryž so optisce a akustisce optimalnje do běrowoweho systema hodźi.

Meble za praksu

Podobnje kaž běrowowe meble maja so meble za praksu wosebje hladajo na funkcionalnosć zhotowić. Přidatnje pak dyrbi so na hygieniske pominanja dźiwać a na to, zo hodźeli so wone lochko rjedźić a zo bychu tak wysokim standardam čistoty wotpowědowali. Prawe drjewo wuzwolić – to žada sej dołhe lěta nazhonjenja a fachowu wědu. Woboje namakaće we Wjenkec blidarni w jónkrótnej kombinaciji.

Wuhotowanje předawarnjow a wobchodow

Prawe prezentowanje je w předawarnjach kóždeježkuli branše to najwažniše. Wjenkec blidarnja chce Waš wobchod z meblemi wuhotować, kotrež njejsu jenož po kwaliće, ale tež po estetice wužadanjam rumnosće přiměrjene.

Recepcije

Recepcija je wizitka mnohich wobchodowych rumnosćow a so tak wosebje intensiwnje poćežuje. Njech jedna so wo hosća, njech wo přistajeneho: Blido recepcije so bjez přestawki wužiwa. Njeje lochko je tak twarić, zo by zdobom poćežujomne a spodobne było. Nadawk pak njeje njemóžny a Wjenkec blidarnja so rady do njeho da.

Dobra stwa

Nakósne třěchi chowaja druhdy njelube překwapjenki. W zwobraznjenym přikładźe njetworitej wupaženje tepjenja a mobiliar jenož jednotu, ale wonej stej indiwidualnym wužadanjam rumnosće a wočakowanjam kupca přiměrjenej. W předstajenym kamorje ma sudobjo za swójbny swjedźeń ruma dosć. TV-reck je mobilny, zo njeby njetrěbnje rum zabrał, jeli so runje njewužiwa.

Jědźernja

Je rjenje, hdyž sudobja – na př. talerje, šalki, podšalki, ale tež graty abo hinaše utensilije kaž serwjetki, swěčki a dalše – na krytym blidźe derje skutkuja. Wšědny dźeń pak njech su radšo derje schowane a při wšěm zlochka přistupne. Wjenkec blidarnja Wam zmóžnja, sej wuhotowanje Wašeje jědźernje dokładnje po Wašich potrjebach planować a zhotowić dać.

Spanska stwa

Spanske stwy abo lěharnje su rumy, za kotrež maja kupcy zdźěla wosebje specielne a indiwiduelne přeća. Wšako sy třećinu swojeho žiwjenja we łožu, hyno?

Woblečernja

Indiwidualne a wusahowace naroki nas njehaća. Rum idealnje wužiwać, optimalny skład stworić a wosobinske akcenty sadźeć – na wšo to móže so wězo tež při twarje drasćernjow dźiwać. Napadne wozdebjenja abo indirektne wobswětlenje w kamorje wusahuja jako elementy indiwiduality.

Hospodarska rumnosć

Tuta stwa njetrjeba być ta, hdźež so wšón njeluby ćikot bjez plana ćisnje. Tež płokarnja hodźi so z tójšto druhimi rumnosćemi a situacijemi zwjazać. Kak da by było z kofejom abo čajom, dołhož so płokawa wo wšo tamne stara?

Mjezysćěny

Přeswětlene rumy njejsu jenož optisce powabne, wone spěchuja zdobom cyłkowny estetiski zaćišć. Tak móža na přikład patchworkowe mustry ze wšelakich tapetow z jednoreje mjezysćěny woprawdźity magnet za woči sčinić.

Wjerchi

Klasiske drjewjane wukładźenja wjerchow drje su so přez generacije pozabyli, wone njesmědźa pak w žanej starej wili pobrachować. Runje hdyž so ze škleńcu kombinuja, móže profilowanje drjewa hromadźe z krasnymi refleksami swětła tak porjadnje skutkować.

Smy Waš zajim zbudźili?

Maće nadawk za blidarja?
Dajće sej poskitk zestajić!