Sakralne twary

Cyrkwinskim twarjenjam k prěnjotnosći dopomhać

Ewangelska Lutherowa róža abo katolske lilije: Ornamentika je w nabožnych kontekstach kaž w cyrkwjach husto tróšku schowany, ale bytostny element.
Wjenkec blidarnja stajnje na to dźiwa, zo byštej so wotpowědne wěrywuznaće a jeho specifiska symbolika harmonisce zjednałoj. Nowše cyrkwinske twary skutkuja často zymne a zawostajeja zaćišć ryzy funkcionalnosće.
My wusměrjamy so na rjemjeslnisce originarne restawrowanje a wudźěłanje, kotrež wubudźa pola wobhladowarja w idealnym padźe začuće nadobneje historiskosće. Za to bjerjemy sej na tajke a hinaše wašnje čas: Hižo přihoty móža druhdy lěto trać – a to njeje na městnje hišće žadyn rjemjeslniski grat ani poškrabał.
Multifunkcionalne kamory za putniske cyrkwje, awtomatisce so wočinjace klapy kamorow, durčka kamorow, kotrež wočinjeja so wo 72 stopnjow abo cyrkwinske klětki, kotrež su so jeničce po starych fotach zhotowjeli: My skićimy Wam wědu a zmužitosć, so tajkemu wužadanju fachowsce a situaciji wotpowědujo stajić.

Möbelstücke der Kirche „Mariä Himmelfahrt“ in Dresden-Striesen

Kapałka

Za planowanje a wuwjedźenje tutoho meblěrowanja w cyrkwi Marije donjebjesspěća w Drježdźanach-Strěžinje (Striesen) bě wosebita rafinesa trěbna. Mała rumnosć, kotraž staja na wuhotowarja wosebje wysoke naroki, žadaše sej funkcionalnosć, wuswětlenje a optimalne wužiwanje ruma. Zo by přistup cyłotny był, su so tež wuhotowarske elementy z cyrkwje do kapałki zapletli.

Rekonstruierte Gestühlteile des St. Peter Doms

Cyrkwinske ławki

Cyrkwinske ławki w tachantskej cyrkwi swj. Pětra w Budyšinje su starše hač 100 lět. Čas na nich hrymza. Wotstroniło je so drjewo, w kotrymž běchu anobije. Zdobom su so tež dźěle ławkow zrekonstruowali. Po restawrowanju wjace hač 100 cyrkwinskich ławkow su so powjerchi barbnje přiměrili a z drjewowym mydłom škitali. Na kóncu su so zaso z podestom zwjazali a w eksaktnej poziciji na wołtar wusměrili.

Cyrkwinska klětka

Mišterski kruch jednoho z našich mištrow. Jeničce z pomocu fotow je so restawrowanje tuteje klětki planowało a wuwjedło. Wužadanje njebě při tym jenož wobchowanje originarneje historiskosće, ale tež zatwarjenje dweju pohibliweju dźělow – jako dźěl mišterskeho pruwowanja. Faškaj stej za balustrami derje schowanej a zwjazujetej tak prěnjotnosć z modernu.

Restaurieter Altar

Wołtarje

Po regionalnym zničenju kulturneho herbstwa zwostachu jeničce fotografiske swědki wo prěnjotnym stawje tutoho wołtarja. Wulke nazhonjenja běchu trěbne, zo by so zawostaty delni dźěl wołtarja na přihódne wašnje zrestawrował a zdobom cyłkowny kruch wudźěłał.

Wuhotowanje kapałki

Tajka priwatna kapałka njeje we wokolinje žana rědka wěc. Nawopak: Ma-li štó dosć kraja, potom so swójska kapałka twari – a byrnjež hišće mjeńša była. Tu předstajeny přikład je so za dźowku kupca twarił. My dóstachmy nadawk, wonkowne durje a ławki znutřka kapałki fachowsce a stilu wotpowědujo zhotowić.

Smy Waš zajim zbudźili?

Maće nadawk za blidarja?
Dajće sej poskitk zestajić!