Wutrobnje witajće

do Wjenkec blidarnje

Hižo dlěje hač 80 lět steji Wjenkec blidarnja ze swojim mjenom za rjemjeslnisce naročne wobdźěłanje drjewa z wysokej kwalitu.

We Wotrowje blisko Budyšina namakaće Wjenkec blidarnju a jeje nazhonity team mištrow, pomocnikow a wučomnikow. Přesadźamy swoje wysoke naroki z pomocu najmodernišeje produkciskeje techniki. W našej blidarni kładźemy fokus na tradicionalne rjemjesło, wobstajnu kwalitu a widźenja hódny, unikalny design.

Z ćežišćemi nutřkowny wutwar, pomnikoškit, restawrowanje kaž tež wudźěłanje meblow z wotpowědnymi wosebitymi wudźěłkami zwjazuje Wjenkec blidarnja najwšelakoriše wašnja wusahowaceho dźěła z drjewom.

Wosebje hordźi smy na naše bohate nazhonjenja we wobłuku wutwara sakralnych twarjenjow. Za cyrkwje, klóštry, priwatne swjatnicy – skrótka, za kóždu formu Božich domow móžemy dźěła po direktnym nadawku kupcow pruwować a po wysokich standardach wuwjesć.

Dźěłamy za Was pak po direktnym nadawku, pak jako dodawar za hódnotne a ekskluziwne wutwarowe abo zhotowjenske nadawki po wšěm kraju. Přeswědčće so najlěpje sami:

Smy Waš zajim zbudźili?

Maće nadawk za blidarja?
Dajće sej poskitk zestajić!

Wjenkec blidarnja rozumi swoje rjemjesło jako wuměłstwo. Zasydleni we Wotrowje dźěłamy z najmodernišim wuhotowanjom mašinow a tradicionalnymi rjemjeslniskimi kmanosćemi – za Waš nadawk, za naročny design a za šěroki poskitk bydlenskich, běrowowych a funkciskich meblow, kaž tež za wutwar sakralnych twarjenjow kóždeježkuli wulkosće. Hižo wjace hač 80 lět restawruje a dźěła Wjenkec blidarnja wustojnje meble, durje, wrota, wupaženja sćěnow a wjerchow, drjewjane schody, witrinowe a galerijowe wutwarki, hłowne a pódlanske zachody, klawěry, křidła a wobtwarki. Wšojedne, hač přejeće sej maksimalny rum za składowanje abo perfektne wužiwanje swojich rumnosćow, my dźěłamy za Was sideboardy, polcy, kamorowe sćěny, kawčowe abo jědźne blida, kuchinske, wochěžne a barowe meble, komody, wotkładnički, humidory, meble za sawnu a kupjelnju, zahrodu a balkon, ławki (tež přez róžk), łoža, wisate kamory, tejki, dźěłowe platy a wšě móžne dalše kruchi domjaceje nadoby. Při tym je nam wosebje wažne, zo wobchowa so wotpowědny stil: stil wjesnych domow a młodźinski stil, empirowy stil, barok a renesansa, kaž tež stil załožerskeho časa abo biedermeierski stil – my restawrujemy tak, kaž sej to konkretny wudźěłk žada a wězo Waš narok. Smy so mjez druhim na wutwar sakralnych twarjenjow specializowali. Restawrujemy cyrkwinske stoły a ławki, klětki, wołtarje, kapałki, sedilije, meble za sakristije, chóry resp. byrglowe łubje, cyrkwinske wokna abo powšitkownje sakristije a zdźeržimy tak jich originalnosć. Jeli přejeće sej pomnikoškitne abo na hódnotu orientowane restawrowanje a zhotowjenje, skići Wam Wjenkec blidarnja sep wusko splećenych přistupow k wusahowacemu blidarskemu wobdźěłanju a předźěłanju drjewa.  Pruwujemy Wašu naležnosć a dźěłamy za Was po wysokohódnotnych standardach – pak přez direktny nadawk, pak jako dodawar po wšěm kraju.