Durje a wrota

Prěni posoljo rumnosćow

Hdźež sej druzy jich přitomnosć ani njewuwědomja, tam so my jim wěnujemy. A to tak, kaž sej to zasłuža. Durje a wrota maja we sebi zjednoćić přechod a wotwobaranje. Maja hódni posoljo rumow być, kotrež za nimi čakaja – wšojedne, hač su wočinjene abo zamknjene. Stil wjesnych chěžow, młodźinski abo empireowy stil su při tym najpožadaniše elementy, kotrež maja tutomu narokej nanajlěpje wotpowědować.

Wrota

Štóž sej mysli, zo su přezcyło drjewjane wrota spěšnišo dodźeržane, so myli. Jeli so na wšitke rjemjeslniske kaznje blidarstwa dźiwa, móža tež drjewjane wrota přez generacije swój zaměr spjelnjeć. Wjenkec blidarnja móže so při tym na wulki pokład nazhonjenjow spušćeć.

helle Portaltür

Portalowe durje

Wulke, šěroke křidła a wotpowědne wobbića su za kóždeho blidarja wužadanje. Runje priwatne knježe domy abo zjawne twarjenja pak njeměli so impozantneje skutkownosće portalnych duri wzdać. Wjenkec blidarnja skići Wam rjemjeslniske kmanosće, kotrež trjebaš za zhotowjenje kóždychžkuli portalnych duri.

Chěžine durje

Wjenkec blidarnja twari Wam chěžine durje w kóždej formje a z kóždejžkuli družinu drjewa. Při tym so wězo aktualne přikazy hladajo na ćopłotnu izolaciju dokładnje dodźeržuja.

Nutřkowne durje

Nutřkowne durje su dźensa hłownje fenomen masoweje produkcije w industriji. Jich trajnosć njeje z tym we wšěch časach a za kóždu situaciju zaručena. Tohodla poručamy so wo alternatiwach informować, kotrež so jenož wot industrielnje zhotowjenych duri njerozeznawaja, ale kotrež zaručuja tež dołhodobne wužiwanje.

Suwate durje

Dźělenje ruma je wosebje w kuchni wažna wěc, jeli nima při kóždym warjenju a pječenju cyły bydlenski wobłuk za korjeninami a podobnym wonjeć. Suwate durje, kotrež zhubjeja so w škałobach murjow, přisporjeja dobre začuće tež při warjenju.

Smy Waš zajim zbudźili?

Maće nadawk za blidarja?
Dajće sej poskitk zestajić!