Meble

Rjemjesło zetkawa so z designom

Wašnje a wuhotowanje bydlenskeho ruma wupraja tójšto wo indiwiduelnym stilu.
Wšědnje zwěsćamy při dźěle, zo je ludźom bydlenje ze stilom dźeń a wažniše. Při tym postaja słód, hač budźe to skerje moderne, klasiske abo zahrajkano-něžne, a to cyle njewotwisnje wot toho, hač ma bydlenje być chowanka, refugij abo oaza dobrych začućow. Z indiwidualnych bydlenskich meblow stawaja so tak symbole swójskich narokow. Wosebje sideboardy, kamory do dobreje stwy abo blida zdoraznjeja wosobinsku potrjebu za akcentami.

Meble architektow

Sće architekt a móžeće lědma dočakać, zo byšće swój naćisk zwoprawdźili? Z Wjenkec blidarnju sće za to prawy zawod namakali. Njech jedna so wo objekt za wustajeńcu, njech wo naćisk – tu zrealizujemy wizije.

Garderoba do wochěže

Entree abo wochěža je to prěnje, štož hósć wuhlada. Wužadanje je, organizowany rum tež estetisce nanajlěpje wuhotować. Kabaty do kamora pójsnyć zda so lochka wěc. Wony kamor pak tak zhotowić, zo by wón tež něšto za wóčko był, to je nam witane wužadanje.

Badewanne mit moderner Holzverkleidung

Meble do kupjelnje

Drjewo je w kupjelnjach witane, dokelž wuprudźa ćopłotu. Při realizowanju pak sej to ekstremnje wjele žada. My so tomu wužadanju stajimy. Nam stej trajnosć a wobstajnosć wažnej a tuž skićimy Wam składnosć, sej drjewo za sebje a swoju kupjelnju wotkryć.

Meble do dźěćaceje

Samo w dźěćacej stwě ma trajnosć a wobstajnosć swoju lěpšinu. Zo njeby jenož šulski nowačk, ale tež maturant rady w swojej stwě bydlił, su meble trěbne, kotrež generacije přesahuja. Tak maja tež „starše dźěći“ hišće swoje wjeselo na stwě a interjeru.

Knihownja – knižne polcy

Tute biedermeiersce wudźěłane knižne polcy njejsu jenož optiska chłóšćenka – wone rum zdobom eficientnje wužiwaja. Jich eleganca a prostota njewotpowěduje jenož wotpohladanemu stilej, ale tež indiwidualnym přećam nadawkdawarja.

Meble pod nakósne třěchi

Druhdy dyrbja běrowowe meble tež raz nakósne być, jeli ma so rum pod třěchu optimalnje wužiwać. Naše přiměrjene zatwarki njepřeswědčuja jenož ze swojimi wosebje hłubokimi faškami a klapami, z kotrymiž hodźi so rum za składowanje maksimalnje wužiwać, ale tež ze swojej funkcionalnosću.

Bara w pincy

Muž njetrjeba wjele za swoje zbožo. Masiwne drjewo z Južneje Ameriki, z ruku kowane wobbića, indirektnje wobswětleny špihel, faški za whisky, městno za škleńcy a humidor – derje pjelnjene je to perfektna bara za Wašu pincu.

Meble do zahrodki

Rostlinarnje na wysokodomach abo funkcionalne meble do zahrodki, kotrež dopominaja na nutřkowne wuhotowanje: Meble do zahrodki su klasa sama za sebje. Nic jenož wjedro a njewjedro stej stajnej přećiwnikaj, tež na wahu a trajnosć dyrbi so při wuzwolenju drjewa dźiwać.

TV-meble

Telewizory, radija, wótřerěčaki, subwoofery – wšitke tute nastroje přinošuja k přijomnemu wječorej w swojim domje. Wone pak trjebaja druhdy tež tójšto – specielneho – ruma. Zo njebyšće so wo „kužmot kablow“ starosćić trjebali, zhotowja Wam Wjenkec blidarnja tajke TV-meble, kotrež wotpowěduja bjez problemow predikatej „schowane a mobilne“.

Sideboard

Wšojedne, hač wisaty kamor abo klasiski mebl do dobreje stwy: Sideboardy wusměrja so ze swojej konstrukciju na lochkosć. Ludźom nima so jenož zdać, zo wone scyła ničo njewaža, ale wone maja tež rjedźenje rumnosće wolóžeć. Rady wužiwaja so wone w dobrych a spanskich stwach abo kuchnjach.

Smy Waš zajim zbudźili?

Maće nadawk za blidarja?
Dajće sej poskitk zestajić!